Back

 

LIBYA
Al Jamahiriyah al Arabiyah al Libiyah ash Shabiyah al Ishtir

 

LIBYA ARMY OFFICER